"Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet." kniha Talmud

... a čo tak začať tým svojím?

Áno, možno si poviete, to poznám, to som už počul. Ale zamysleli ste sa niekedy nad hĺbkou posolstva tejto myšlienky? Nie je to len o vytiahnutí topiaceho sa z vody...

Existuje množstvo perspektív, z ktorých sa dá na túto myšlienku nahliadať a tá naša je len jedna z mnohých, ale vychádza z perspektívy lásky. Môže vám pomôcť pochopiť určité súvislosti spojené s konaním v rozpore s Láskou a jeho možné dôsledky.

Rovnako tak existuje nespočetné množstvo potencionálnych realít u každého jedného človeka, ktoré sú vytvorené situáciami, ich vnímaním a interpretáciou toho čo je a čo sa deje, každou myšlienkou, pocitom, emóciou, rozhodnutím, skutkami, ako aj vzťahovými interakciami. Nedajú sa vymyslieť, lebo ako sa hovorí „to nevymyslíš, to vymyslí len život“ a už vôbec nie obsiahnuť na pár riadkoch. To o čom tu teraz budeme hovoriť sú ale základné princípy láskavosti a ľudskosti, šťastného a naplneného života.

Zmyslom tohto príspevku nie je vyvolať vo vás strach z budúcnosti, ale poskytnúť vám z perspektívy lásky potrebné informácie a motivovať vás ku konaniu v láske. Zároveň ak ste v minulosti konali v rozpore s láskou, aby ste mali možnosť takéto konanie prostredníctvom pochopenia dôsledkov svojho konania napraviť a uzdraviť nielen život svoj a svojich blízkych, ale aj všetkých ľudí, ktorí už stratili vieru a nádej v dobro a ľudskosť človeka. Byť pozorný, láskavý a ľudský k druhým je to, čo zároveň robíme aj pre seba. Je to tá najkvalitnejšia energetická výživa pre dušu, ktorou všetci sme.

Je doba transformácie. Od hierarchie, nadradenosti a oddelenosti k jednote, spolupráci a podpore. Ideálny čas zastaviť sa a urobiť hĺbkovú sebareflexiu svojho života. Spýtajte sa sami seba, koľko životov som už svojimi rozhodnutiami a skutkami zachránil? V koľkých situáciách som nereagoval v strachu a egoisticky? V koľkých situáciách som uprednostnil blaho druhého pred sebou a svojim prospechom? Neublížil som svojim konaním niekomu inému? Neublížil som tým aj jeho rodine, deťom, blízkym? Nepoznačilo to celý ich život? Z pohľadu vyššej úrovne vedomia si môžeme povedať, že bola to ich cesta a lekcia potrebná pre ich ďalší vývoj a rast duše, kvôli ktorému sem prišli a dokonca si môžeme povedať, že všetko čo sme urobili bola vopred s nimi dohodnutá rola, ktorú musíme pre nich zohrať, aj keby z pohľadu ich súčasnej existencie výsledok takéhoto konania bol spojený s bolesťou a utrpením. Toto je však vyššie vnímanie zdravej mysle vnímajúcej všetko čo je a čo sa deje z vyššej perspektívy pochopenia širších súvislostí života, ku ktorej sa väčšina z nás musí ešte len dopracovať svojou vnútornou prácou. Dobrou správou je, že ten potenciál uzdraviť našu myseľ máme ako energetické bytosti schopné meniť energetické frekvencie my všetci. Zostaňme teda zatiaľ na úrovni súčasného kolektívneho vedomia a hovorme o možnostiach, ktoré sú dnes prijateľné pre väčšinu.

Pozrime sa teraz na ďalší možný druh konania v rozpore s láskou, aj keď väčšina z nás by toto z dôvodu, že takéto konanie resp. nekonanie je normálnou súčasťou našich životov, za konanie v rozpore s láskou nepovažovala. V koľkých situáciách ste venovali pozornosť trápeniu iného človeka a podali ste mu nezištne pomocnú ruku bez toho, aby ste za to očakávali odmenu? Len tak, z lásky k človeku a nie pre a za peniaze.

Zastavme sa na chvíľu pri peniazoch ako významnej motivácii nášho konania a ako jednej z príčin straty ľudskosti, pretože v mnohých prípadoch sú príčinou nášho egoizmu práve peniaze. Lepšie povedané program strachu z nedostatku a menejcennosti, ktorí pramení z ega, ktoré odvodzuje okrem iného svoju identitu a osobnú hodnotu najmä od peňazí. Ego, naše „falošné ja“ sa identifikuje s majetkom, spoločenským postavením, mocou, pocitom nadradenosti a so všetkým možným čo súvisí s vlastníctvom peňazí. Tento strach v podvedomí spôsobuje, že sa bojíme, že bez peňazí nebudeme nič znamenať a preto peniaze povyšujeme nad lásku, ľudskosť, rodinu, priateľstvo... A sme ochotní pre ne urobiť čokoľvek aj napriek tomu, že v niektorých prípadoch dokonca „zapredáme svoju dušu“. Peniaze vo svojej podstate nie sú dobré ani zlé, sú súčasťou systému v ktorom žijeme, potrebujeme ich k životu a v určitom zmysle nám dávajú pocit slobody. Problém nastáva vtedy, keď sa stávame ich otrokmi. Keď všetko čo robíme, robíme len pre peniaze a zo strachu o peniaze. Raz som počúval príspevok „Najít životní cestu“ na YouTube kanále „Tady a teď“, kde ma zaujala myšlienka „spaľujúca túžba rozumu po peniazoch nás oberá o odvahu ísť svojou vlastnou cestou“. Túto myšlienku si hlbšie rozoberieme v osobitnom príspevku, ale teraz nám postačí ju len parafrázovať ako „spaľujúcu túžbu rozumu po peniazoch, ktorá nás oberá o ľudskosť“. Samozrejme nemôžeme za to, lebo tieto programy sa u nás vytvárali výchovou „dobre sa uč, aby si sa mal v živote dobre a niečo znamenal“ alebo „staraj sa sám o seba, lebo nikto ti nepomôže“ a takýchto „múdrostí“, z ktorých sa stali životné presvedčenia pevne zakorenené v našom podvedomí bolo nespočetne veľa. A aj preto sme dnes hluchí aj slepí k utrpeniu druhých. Naše presvedčenia však boli formované aj neskoršími skúsenosťami spojenými s pocitom dôležitosti, keď sme zakúsili opojnú moc peňazí. Ľudia nás mali radi, vyhľadávali našu prítomnosť, mali sme moc o sebe a o nich rozhodovať a toto všetko nám dávalo pocit dôležitosti a nadobudli sme presvedčenie, že s peniazmi znamenáme viac ako bez nich. Preto sa stali pre nás také dôležité dokonca dôležitejšie ako láska, pretože pre ego sa stali otázkou života a smrti resp., že s peniazmi niečo znamenám a bez nich som nikto. Je to ale iba klam ega, pretože naša podstata bude stále rovnaká. Stále budeme úžasným človekom – zázračnou ľudskou bytosťou, či už s peniazmi alebo bez nich. Týmto klamom ega si asi prešla väčšina ľudí v ranom vývoji osobnosti, pretože takto funguje naša myseľ a ego nie je nič iné ako obraz mysle o sebe samom. To čo nám pomôže oslobodiť sa od vnímania peňazí ako najvyššieho zmyslu a dôvodu našej existencie je pochopenie univerzálneho zákona ktorý hovorí, že „nič hmotné si z tohto sveta neodnesieme“. Jediné čo si odnesieme sú skutky a ich dôsledky. Ako hovorí Sonmi vo filme Atlas mrakov „každým zločinom a každou láskavosťou sa rodí naša budúcnosť.“ Preto nedovoľme aby nás peniaze resp. spaľujúca túžba rozumu po peniazoch ovládali a stali sa hnacou silou a jedinou motiváciou nášho života, našej existencie. Toto uvedomenie je jedným z krokov na ceste k láske k ľuďom, ktorá svojou energetickou vibráciou vysoko prevyšuje pseudolásku k peniazom.

Ak teda konáme vo svoj prospech na úkor iného, alebo svojim konaním niekomu ubližujeme, alebo z rôznych egoistických dôvodov nekonáme a mohli by sme, takéto konanie nazývame konanie v rozpore s láskou. A nie je podstatné či sa jedná o konanie vedomé alebo nevedomé, takéto konanie má vždy svoje „negatívne“ dôsledky. Otázkou potom už len je, kedy a v akej forme sa v živote človeka, ktorý konal v rozpore s princípmi lásky, prejavia.

Vesmír nám vždy nastaví zrkadlo a pripomenie nám naše konanie v mnohých podobách. Formulácia „vesmír nám to vráti“ však nie je v tomto kontexte pravdivá, lebo  vesmír nám nič nevracia, ani nás netrestá, len cez bolesť nám dáva príležitosť poučiť sa z dôsledkov svojho konania a prebudiť sa k životu v láske.

Čo si však väčšina neuvedomuje je fakt, že dôsledky konania v rozpore s láskou sa môžu prejaviť nielen u konajúceho, ale aj u jeho blízkych, na ktorých mu skutočne záleží a je s nimi citovo a energeticky na úrovni duše prepojený. Sú to najmä rodičia, deti, partneri a súrodenci. Dôvod je veľmi prozaický, len si ho väčšina z nás neuvedomuje, pretože v egoistickom konaní vo svoj prospech si konajúci neuvedomuje, že aj druhí ľudia majú svojich blízkych, na ktorých im záleží a milujú ich rovnako ako miluje svojich blízkych on sám. A preto svojim konaním v rozpore s láskou v mnohých prípadoch ubližujeme prostredníctvom toho, komu bolo ublížené aj jeho blízkym. Môže to byť závažné duševné alebo fyzické ochorenie, tragická smrť či dobrovoľný odchod z tohto života, strata majetku či postavenia, strata slobody, rôzne závislosti, zrada od blízkych ľudí, nechcené opustenie partnerom... Ako aj ďalšie rôzne karmické lekcie, ktoré sa vzhľadom k zrýchleniu vnímaniu plynutia času odohrávajú v mnohých prípadoch už v rovnakom živote. Tieto lekcie slúžia k pochopeniu dôsledkov konania v rozpore s láskou, aby takto konajúci človek mohol bolesť, ktorú spôsobil svojim konaním niekomu inému prežiť sám na sebe. Aby sme prostredníctvom vlastnej skúsenosti my sami na sebe pochopili následky našich činov. Karma je teda učením sa prostredníctvom prežitia našich vlastných činov voči druhým na sebe samom, aby potom keď pocítime potrebu urobiť voči druhému nejaký krok sme si boli schopní uvedomiť, či tento čin porušuje univerzálny zákon Lásky alebo nie. A na základe tohto poznania potom tento čin urobiť alebo vzdať sa takéhoto konania. Prostredníctvom integrácie karmických lekcií sme sa začali pomaly učiť zvažovať svoje rozhodnutia a konania vo forme vedomej akcie a nie nevedomej automatickej reakcie. Inak povedané, začali sme sa učiť konať vedome, vopred si uvedomovať dôsledky nášho konania na nás samotných a taktiež na druhých. Dnes, vďaka rozvoju duši vedomej prostredníctvom integrácií množstva karmických lekcií počas všetkých našich pozemských životov, sa už veľa ľudí riadi a žije podľa princípu „čo nechceš, aby druhí robili tebe, nerob ani ty im“. Pretože to čo robíme druhým, robíme zároveň aj sebe, len si to neuvedomujeme, pretože mnohí ešte nechápeme širšie príčinné súvislosti a dôsledky nášho konania. Skutočnosť je taká, že ak sa takto správame či už priamo voči konkrétnemu človeku alebo nepriamo napr. formou korupcie zneužitím spoločných peňazí vo svoj prospech a teda v neprospech celku, tak sa vlastne správame aj voči sebe. Všetci sme vysielačom a príjemcom energie a spolu tvoríme jeden veľký energetický celok, do ktorého nielen všetci prispievame, ale aj z neho naspäť čerpáme. Je len na nás či bude kolektívne energetické pole plné energie vibrujúcej na frekvencii strachu alebo na frekvencii lásky. Tomu bude zodpovedať nielen naša realita, ale realita celého ľudstva. Realita strachu, egoizmu, stresu, chorôb a utrpenia alebo život v láske, radosti, pokoji, zdraví, spolupráci, podpore a prosperite pre všetkých. A práve toto poznanie je prejavom zdravej mysle a je súčasťou nášho duchovného rozvoja, rozvoja našej duše vedomej.

Úplne jednoducho povedané, prežijeme si určitú skúsenosť na vlastnej koži, aby sme poznali dôsledky nášho konania vo vzťahu k druhým. Potom sa môžeme vedome rozhodnúť, že už tak konať nebudeme lebo sami sme zažili všetku tú bolesť a utrpenie s takýmto konaním spojené. A naším poslaním, dôvodom našej existencie, nie je predsa ubližovať sebe a druhým, ale milovať a šíriť lásku.

Aj keď je to ťažko pochopiteľné a prijateľné, láske sa skutočne učíme aj prostredníctvom bolesti blízkych. Vo väčšine prípadov práve s blízkymi osobami máme najsilnejšie spojenie a záleží nám na ich zdraví a šťastí. S blízkymi sme energeticky najviac prepojení a preto naše skutky a ich dôsledky majú vplyv aj na nich. Ak ich máme skutočne radi a chceme, aby prežili krásny život, prejavom našej lásky voči nim bude, keď vo vzťahu k sebe, druhým a k životu začneme konať v láske.

Či už tomu veríte alebo nie, takto funguje vesmír a všetko sa deje aj bez toho, aby ste si toho boli vedomí. Keď sa situácie, ktoré by ste pomenovali ako „negatívne“ začnú diať, nespájate ich so situáciami, v ktorých ste konali v rozpore s láskou, pretože to čo vám teraz hovoríme ste nevedeli a vo svojom naprogramovaní ste vedieť ani nemohli. Teraz to ale už viete, takže sa môžete vedome rozhodnúť aké bude vaše ďalšie konanie. Doteraz bola voľba len ilúziou, ale teraz sa stáva reálnou. Ak chcete zachrániť svoj život, životy svojich blízkych a ďalších ľudí začnite odteraz vedome konať v láske tak, aby ste boli prospešní pre celok, ktorého ste súčasťou, aby ste svojim konaním nikomu neubližovali a aby ste nikdy nič z toho čo odteraz urobíte nemuseli ľutovať.

Nevyhnutnou podmienkou na nápravu skutkov v rozpore s láskou a ich dôsledkov je zmena úrovne vedomia spojená s našou vnútornou prácou. Ďalšou podmienkou je správne použiť všetky, v rámci vnútornej práce novoobjavené nástroje, ktorými je naša myseľ obdarovaná.

Ak sa nám teda v živote začnú diať vyššie spomínané „negatívne“ situácie, hľadajme ich dôvod, príčinu u seba, v sebe, vo svojej minulosti. V skutkoch, ktoré sme vykonali alebo nevykonali. Ak budeme k sebe úprimní nielenže nájdeme príčinu, ale môžeme ju svojim vedomým konaním v láske napraviť, odčiniť. Nikdy nie je neskoro. Keď precitneme a uvedomíme si naše konanie v minulosti a jeho možné dôsledky, neobviňujme sa a ani si nič nevyčítajme. Netrestajme sa za to čo sme urobili v minulosti, pretože faktom je, že sme nevedeli inak. V našej realite platí najvyšší zákon, že, „každý koná najlepšie ako vie v danom okamihu a v danej úrovni vedomia.“ Nevedeli sme inak, lebo naša myseľ bola plná strachov a nesprávnych programov a presvedčení. Teraz už ale vieme. Vieme aj to, že minulosť už nezmeníme, nemôžeme ju vrátiť späť, ale napraviť jej dôsledky za použitia vedomej časti mysle a energetických nástrojov môžeme. Vyššia úroveň vedomia a prítomnosť nám umožňujú sanovať minulosť, aby už nebola ťažkým bremenom pre všetkých zúčastnených a neovplyvňovala tak negatívne nielen našu prítomnosť, ale aj budúcnosť. Takýmto nástrojom zdravej mysle je ODPUSTENIE. Požiadať o odpustenie druhých a odpustiť sebe aj druhým. To robí s nami láska. Láska je milostivá, súcitná a odpustenie je akt lásky. Myseľ má úžasný dar - schopnosť cestovať v čase, do minulosti v spomienkach a do budúcnosti v predstavách. Využime túto schopnosť mysle v náš prospech a vráťme sa v prítomnosti do minulosti. Odpustením môžeme v prítomnosti napraviť minulosť, aby už ďalej nemala negatívny vplyv na našu budúcnosť. Lebo naša budúcnosť je len večne prítomný okamih, ktorý je výsledkom úrovne vedomia v prítomnosti. Ak si už uvedomujeme naše konanie v minulosti a teraz v prítomnosti pracujeme na jeho náprave znamená to, že sme zmenili budúcnosť pozitívnym spôsobom. Už našu budúcnosť nebude determinovať negatívna bolestivá minulosť, ale prítomnosť, v ktorej sme sa vysporiadali v láske s minulosťou. To má veľký vplyv na uzdravenie mysle ako aj na zdravie tela. Už v mysli nenesieme minulosť ako ťažké bremeno, ale ako nevyhnutné skúsenosti a integračné lekcie potrebné pre náš posun smerom k životu v láske.

Dokonca aj s ľuďmi, s ktorými sa nevieme fyzicky spojiť, alebo ktorí už opustili tento svet a my máme s nimi tzv. „neuzavreté účty“ sa vieme stretnúť a požiadať ich o odpustenie alebo im odpustiť v čisto energetickej realite. Tu vstupuje do našej reality ďalšia nádherná vlastnosť mysle, ktorú poznáme ako predstavivosť alebo vizualizáciu. Stačí byť len sám so sebou, ponoriť sa do ticha, nacítiť pocit, ktorý nás ťaží (sklamanie, zrada, opustenie, odmietnutie...), interpretáciu tohto pocitu previesť do obrazu a predstaviť si človeka, ktorému sme ublížili alebo on nám ako energetické telo a napojiť sa naň. Je to veľmi silný spôsob energetickej komunikácie, čo môžete pocítiť prívalom silných emócií. Následne použijeme vnútorný hlas vedomia a požiadame ho o odpustenie. Vysvetlíme mu aká bola naša motivácia a že v danom čase za daných okolností sme nevedeli konať inak. Konali sme najlepšie ako sme vedeli vo svojom naprogramovaní, ktoré bolo výsledkom našej životnej cesty k danému okamihu konania. Ak potrebujeme niekomu odpustiť my, napríklad rodičovi, vysvetlíme mu čo nás trápilo a odpustíme mu s pochopením, že sme ho nevnímali ako človeka s príbehom, ktorý ako každý z nás si musel prežiť rôzne traumy, bolesti, sklamania, smútok, radosti..., že sme o ňom a jeho živote vlastne nič nevedeli.

Mali by sme pochopiť, že každá myšlienka, pocit, emócia, rozhodnutie a konanie v danom okamihu je výsledkom celého nášho doterajšieho života. A nezabúdajme, že všetci sme boli nevinnými deťmi, ktoré milovali a boli milované. A preto nesúďme seba ani druhých, ale hľadajme v každom človeku jeho podstatu, dieťa, ktorým všetci stále sme. To je perspektíva lásky. Pre schopnosť odpúšťať je teda najdôležitejšie pochopenie najvyššieho zákona, že v danom okamihu všetci konáme najlepšie ako vieme, čo znamená, že za daných okolností a úrovne vedomia sme nikto z nás nevedeli a teda ani nemohli konať inak. To nás vedie k súcitu a pochopeniu konania každého človeka. Nášho aj druhých.

Doteraz sme hovorili o dôsledkoch a náprave konania v rozpore s láskou a nakoniec si povedzme aké dôsledky na náš život má konanie v láske. Už len naša motivácia konať v láske, či samotné vedomé konanie v láske potvrdzujú naše zdravé naprogramovanie mysle, čo má blahodarný vplyv nielen na samotné zdravie tela, ale na celý náš život. Už sa nebojíme žiť. Prejavujeme sa, realizujme sa a tvoríme svoj život bez strachu a stresu. Žijeme šťastný a spokojný život. Sme zdraví, naši blízki sú zdraví, máme zdravé vzťahy, pokoj v duši a radosť z bytia. Tomu budú zodpovedať aj naše vonkajšie okolnosti, ale najväčšou odmenou pre nás bude, že každý deň sa môžeme pozrieť na seba do zrkadla a s tým čo tam budeme vidieť, budeme spokojní.

Zorba Buddha
človek novej doby užívajúci svetské radosti duchovným spôsobom - v láske, bez strachu

Najčítanejšie:
Wake up! Open your mind… TIGERNUT PLANET

Wake up! Open your mind…